Polityka prywatności i pliki Cookies

Uprzejmie informujemy, że przedsiębiorstwo JavorNET dochowuje wszelkiej staranności w
celu zapewnienia rozliczalności i poufności Państwa danych osobowych oraz dostępności ich dla osób
upoważnionych.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez JavorNET są przetwarzane stosownie do wymogów prawa
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, ustawy o ochronie danych
osobowych oraz przepisów szczególnych) oraz zakresu udzielonych zgód.

Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JavorNET,
z siedzibą przy ul. Karola Kurpińskiego 19/32 80-169 Gdańsk,
posługujący się numerem NIP 5831844387 zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
prosimy o kontakt, tradycyjnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1 z dopiskiem
„Ochrona Danych Osobowych”, bądź na adres e-mail: biuro@javornet.com.pl .

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza
Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie
Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W kontaktach drogą e-mail przetwarzamy dane:
Imię i nazwisko,
adres email,
numer telefonu.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
adres e-mail, numer telefonu
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu
prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala

przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem przedsiębiorstwa JavorNET jest posiadanie
danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś
organ państwowy tego zażąda);

Cookies
Obecnie JavorNET nie wykorzystuje plików cookies, do celów działania strony www.

Prawo wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może
Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu
wystarczy:
wysłać wiadomość do firmy JavorNET , na adres email: biuro@javornet.com.pl
bądź tradycyjnie na adres: JavorNET, ul. Karola Kurpińskiego 19/32, 80-169 Gdańsk
- z dopiskiem: „Wycofanie zgodny RODO”.
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie
powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do
czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych
Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co
niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w
razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom: współpracującym
z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wystawienie
imiennych licencji do programów zakupionych w naszej firmie, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby
zaszła konieczność naprawienia szkody).
NIE przekazujemy danych osobowych firmom skupującym bazy z takimi danymi etc.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych
przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem
w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich,
ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych

obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator
danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe
wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu
Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej
na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-
shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać

wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej,
dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych
jest zgodne z prawem.
W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych
osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do
państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w
nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie
Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich
przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do
momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez
pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru
danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają
się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane
osobowe przetwarzamy przez okres:
a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż
przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania
cookies i administrowania stroną internetową.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń - przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i
podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia + 1 rok , tj. 2,3,6 lub 10 lat + 1 rok

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych,
aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej
zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również
znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych
osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania
przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania
umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed
upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może
Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Uprawnienia podmiotów danych
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym
profilowaniu),
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy
uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia
żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo
do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani
szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić
uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do
Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
wysłanie wiadomości bezpośrednio do naszego przedsiębiorstwa, na adres email:
biuro@javonet.com.pl lub tradycyjnie na adres JavorNET, ul. Karola Kurpińskiego 19/32, 80-169
Gdańsk, z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, informujemy że w takiej sytuacji przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani
powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie
internetowej administratora pod adresem www.javornet.com.pl

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 maja 2021 roku.